Bi?uteria przypadkach i bi?uteri?

Przypadki bi?uteri? lub inaczej zwane pude?ka z bi?uteri? s? wa?ne, poniewa? bezpiecznie przechowywa? nasze cenne jewelries. Typowym przyk?adem bi?uteria zazwyczaj kszta?t prostok?tny, cho? mo?na je znale?? w ró?nych kszta?tach w dzisiejszych czasach. To mo?e by? lub mo?e nie mie? lustro na wewn?trznej stronie swojej górnej pokrywy. W dolnej cz??ci jest zazwyczaj sk?ada si? z wyspecjalizowanych segmentach lub tace do przechowywania ró?nego rodzaju bi?uterii, takich jak naszyjniki, kolczyki, bransoletki, obr?czki, pier?cionki, bransoletki itp Wn?trze jest zwykle wy?o?ony aksamitem i ma albo zapi?cie z blokad?, ponumerowane kombinacji lub jakiejkolwiek innej formie blokady, aby zapewni? bezpiecze?stwo zawarto?ci. Przypadki bi?uterii s? w ró?nych kolorach, zazwyczaj po prostu odcieniach. Inne s? równie? zaprojektowany z pi?knie zdobione ozdobami. S? nowe i archiwalne, jak równie?. Istniej? ró?ne style box dla kobiet, m??czyzn, a nawet dzieci. Ma?e dziewczynki prostu kocham przypadki jubilerskie z pozytywek i baletnice ta?cz? w ?rodku, kiedy sprawa jest otwarta. Inne style dla doros?ych kobiet, nawet wygl?daj? jak ma?e szafki, które s? wysokie z szufladami u?o?one prawid?owo zorganizowa? swoje kamienie i kamienie. Cho? mo?e to by? prawd?, ?e sprawa bi?uterii na pewno bezpiecznie przechowywa? bi?uteri? wa?ne jest, aby pami?ta?, ?e trzeba tak?e odpowiednio si? nimi zaj??, aby zachowa? jego warto??. Nale?y przechowywa? bi?uteri? wewn?trz pude?ka z bi?uteri? lub spraw, które s? pokryte mi?kkim materia?em, aby unikn?? go przed zarysowaniami. Je?li przechowywa? je w pude?kach bez podszewki tendencji jest, aby by?a ona uszkodzona przed wp?ywem twardej powierzchni. Mo?na zast?pi? przypadek jubilerskie z mi?kkich tkanin woreczków. To jest najwa?niejsze, aby przechowywa? je oddzielnie, aby unikn?? zarysowa?. Jest to powód, dla komór. Trzyma? go z dala od ?róde? ciep?a i wilgoci, które mog? uszkodzi? niektóre kamienie. Najlepiej jest, ?e mo?na kupi? bi?uteri? z zamkami przypadki dla zwi?kszenia bezpiecze?stwa. Jest to idealne miejsce, aby mie? swój bi?uteri? profesjonalnie czy?ci? co najmniej raz w roku. Unikaj go przed nara?eniem na perfumy lub kosmetyki, które czasami mog? powodowa? przebarwienia. Podczas podró?y zawsze nios? ze sob? swoje sprawy bi?uterii w torebce lub nosi? na baga?, a nie w swoich walizek. Wierzymy, ?e zakup dobrych jewelries jest dobr? inwestycj?. Aby chroni? swoj? inwestycj? prawid?owo dba? o nich i przechowywa? je bezpiecznie, aby cieszy? si? nimi przez wiele lat.

Jak zawi?za? krawat Knot – projektant, krawaty jedwabne

Jak zawi?za? krawat jest problemem, ka?dy ma do czynienia, takim czy innym czasie.Krawat s?u?y ?adnej oczywistej funkcji. Jednak, nosi? czy nie nosi? krawat nigdy nie by?o pytanie, ale jak zawi?za? krawat. Istnieje wiele typów w?z?ów mo?na eksperymentowania. Wiele ludów jak zawi?za? krawat i nie wiem jak wi?za? krawat bez kogo? upominania kogo? innego. Jak wielu z nas s? zwykle mi?o?? nosi? T-shirt i d?insy tak tracimy praktyki i zapomnie? do?? ?atwo. Kup projektant krawat i zacz?? uczy? jak wi?za? krawat ju? dzi?! Mo?na nawet tworzy? w?asne nowo?ci? szyi krawat w?ze?. Krawat w?ze? krawata mo?e by? na wiele ró?nych sposobów, które podwójny Windsor Suites koszule ko?nierz, Half Windsor w?ze?, który mo?e by? u?ywany z dowolnym koszulki sukienki, Four-in-Hand -Knot dla standardu strój koszule na guziki i jej przyj?cia dla wszystkich te sytuacje, ale nie dla ka?dego wydarzenia i Pratt (Shelby) w?ze?. Krawat obejmuje guziki koszuli i ujawnia pionowo?ci ciele m??czyzny. To daje poczucie luksusu i bogactwa, koloru i faktury, do surowo?ci w koszul? i garnitur. Zawi?za? krawat szyi jest bardzo dobry sposób, aby pozostawi? wra?enie na innych. Je?li jeste? naprawd? zainteresowany noszenie krawat to trzeba dowiedzie? si? o niej.Je?li jeste? do?wiadczonych internetu to jej ?atwiejsze dla Ciebie, jak Internet jest najlepszym ?ród?em do nauki, gdzie uzyska? prawid?owy Poradniku dla zawi?za? krawat. Szukasz najlepszego miejsca dla motyka zawi?za? krawat. Tutaj jest najlepsze miejsce, gdzie mo?na znale??, jak zawi?za? krawat

Historia uroku bransoletki

Historyczna zwyczaj noszenia bransoletki Charm si?ga tysi?cleci, i chocia? materia?y i wzory na nich zmieni?o, sama koncepcja nigdy nie wyszed? z mody. Ta forma bi?uterii pocz?tkowo mia? Religous funkcj? i si?ga czasów prehistorycznych.Na podstawie danych z Elizabeth Florence, prezes Jewelry Information Center, uroku bransoletki zosta?y po raz pierwszy noszony przez Asyryjczyków, Babilo?czyków, Persów i Hetytów od 500 do 400 roku pne amulety te zosta?y utworzone z lapis lazuli, kryszta?u górskiego i innych lokalnie dost?pnych klejnotów i by?y wyryto symboliczne wzory, podobnie jak postacie bogów, ludzi i zwierz?t. By?y one ?ci?le zwi?zane z magicznymi mocami duchowymi i s?u?y? jako talizmanów ochronnych. W miar? up?ywu czasu, amulety zmniejszy?o si? znaczenie religijne i sta? bi?uteria zamian. Wiktorianie z 1890 roku zach?ci?y renesans wdzi?ków, dzi?ki ich mi?o?ci skomplikowany i zawi?y odzie?y i bi?uterii. Queen Victoria pomog?y nap?dza? sza? nosz?c bransoletk? male?kich medaliony trzymaj?c portrety rodzinne. Drugie odrodzenie uroku bransoletki wyst?pi? w Ameryce w czasach II wojny ?wiatowej, jako ?o?nierze stacjonuj?cy granic? nabyte wdzi?ki jak pami?tki z europejskich miast, w których zosta?y one stacjonuj?cych i przyniós? te bibeloty domu jako prezenty dla ?on i dziewczyn.Trend mody kontynuowane równie? w 1950 roku. Charms nigdy ca?kowicie wyszed? z mody i s? coraz bardziej popularne dzi? osobistych pami?tek w coraz bardziej masowo produkowany rynku jubilerskim. Popularne tematy obejmuj? znaki horoskop, wdzi?ki BIRTHSTONE, pami?tki z wakacji i pami?tki rodzinne. Wiele kobiet zaczynaj? swoj? kolekcj? uroki, kiedy jeszcze w dzieci?stwie, a bransoletka ro?nie wraz z nimi, co odzwierciedla zainteresowania i do?wiadczenia. Bransoletka urok mo?e posiada? niewielk? replik? trofeum sportowego, bukiet ?lubny, a nawet Lockets gospodarstwa rodzinne zdj?cia. Jak dobrze, amulety s? popularne prezenty z powodu ich przyst?pnej cenie. W skomplikowanej srebrna charm mo?na znale?? za mniej ni? 10 dolarów, je?li jest to mo?liwe, aby sp?dzi? 100s dolarów na urok 18k z?ota zestaw z kamieni. W?oskie wdzi?ki, gatunek same w sobie, nie zwisaj? z ?a?cucha jak tradycyjne wdzi?ki. Zamiast tego, ka?dy wzór jest przylutowane p?askiej link, który wskakuje na rozszerzalny bransoletki. Wzory sk?ada? si? z liter, symboli, obrazów, kamieni szlachetnych, a nawet zdj?cia szkliwa namalowane na nich. Charms mo?na p?k?o i wy??czanie tych bransoletek modu?owych wymy?li? nowych konfiguracjach, aby dopasowa? ró?ne nastroje i stroje. Te bransoletki s? tradycyjnie produkowane ze stali nierdzewnej, cho? dro?sze s? w 18k z?ota. Ka?dy w?oski urok jest standardowej wielko?ci wymiennych i uzyskan? bransoletki mo?na dostosowa? do ka?dej kobiety nadgarstka; najmniejszy rozmiar posiada siedemna?cie lub nawet mniej linków, medium osiemna?cie lat i du?? dziewi?tna?cie, a nawet jeszcze wi?cej. Istniej? ró?ne korporacje, które sprawiaj?, w?oskie wdzi?ki jednak wszystkie marki maj? by? wymienne na podstawowej bransoletki.W “Starter” bransoletki pustych linków kosztuje oko?o 5 dolarów, a na ?rednich uroków uruchomi? 15 dolarów i wy?ej. Paradoksalnie, Chiny produkuje tak?e wielk? liczb? tych “w?oska” wdzi?ki, a jednocze?nie s? one bardzo popularne ze wzgl?du na ich nisk? cen?, kilka wybranych konsumenci zg?osi? okoliczno?ciowe osobliwo?ci jak odwrócone obrazy i dopasowanie z?amanej wielko?ci na standardowym bransoletki.

Jak Bi?uteria m?ska czyni go w Filmy

Warto przyjrze? si? temu, co niektórzy z A i B Wykaz aktorzy nosz?. Czy to w filmach lub poza ekran, aktorzy zaczynaj? nosi? dziwne troch? bi?uteria m?ska.Je?li widzieli?cie filmów Bond, mo?e by? dostrze?one Pierce Brosnan na sobie elegancki i sportowy zazdro?ci? modelu Omega Seamaster trzykrotnie, z czego ostatnia w Tomorrow Never Dies. Zegarki m?skie nadal dowodzi? wp?ywu.M??czy?ni my?l? o zegarkach i lubi? mówi? o jakich? szczególnych cech zegarka. M??czy?ni dbaj? o zegarkach robi ciekawe rzeczy. W rzeczywisto?ci, zegarki s? jedynymi rodzaje bi?uterii m?skie, które rozkoszowa? mody wzloty i upadki przetrwa?a. W ostatnim czasie jednak, bi?uteria m?ska widzia? swój renesans.Bransoletki, wisiorki i pier?cionki to tylko niektóre z innych rodzajów bi?uterii dost?pnej dla m??czyzn nosi? m?skie.Teraz nowa generacja m?odych, metroseksualizm miejskich s? najwyra?niej na tyle komfortowo ujawniaj?c swoj? kobiec? stron? nosi? wisiorek lub kolczyki. Bi?uteria m?ska nadal stanowi u?amek ca?kowitej sprzeda?y bi?uterii.Ale ?mia?y MTV bling wygl?d pomóg? historyczne, diamentowe twarzy zegarki, jak równie? du?e diamentowe kolczyki. Masowe sprzedawców bi?uterii rynku maj? cottoned si? do tego trendu i s? w wy?cigu, aby podmioty do wspierania ich szerok? gam? bi?uterii m?skie.Tiffany po cichu rozszerzy?a swoje zwyczajowe zegarek i spinki kolekcje obejmuj? wisiorki srebrne, pier?cionki i bransoletki. Gdy pojawi?a zdj?cia Brada Pitta w czasopismach, pokazuj?c aktor nosi wisiorek srebro i spinki do filmu Oceans Twelve, m??czy?ni si? chce kupi? “Brad Pitt” kawa?ki. Podobnie, Orlando Bloom zosta? sfotografowany noszenia bi?uterii m?skie na ok?adkach magazynów i aktor Johnny Depp jest znany nosi? pasek ze skóry.George Clooney zosta? równie? postrzegane noszenie bi?uterii w bardzo zani?one, pewny siebie sposób. Nic dziwnego wi?c, ?e bi?uteria detalistów zadzia?a obwód s?awna w jakikolwiek mo?liwy sposób.Na tegorocznym festiwalu w Cannes, by? rozpaczliwy wy?cig ubiera? gwiazdy filmowe z wykwintne sukienki, obuwia i bi?uterii.Jubiler Chopard wynaj?? ca?e pi?tro hotelu Majestic po?wi?conej silnie strze?onym apartamencie skarbów w wysi?ku, aby zach?ci? gwiazdy po?yczy? niektórych swoich klejnotów na t? okazj?.Równie? nowe kawa?ki przylecia? codziennie od Genewy dla podmiotów po?yczy?. Pokazy nagrody i pokazy mody staj? si? wszystkie wa?ne arenach wizytówk? bi?uteria detalistów.Konkurencja mi?dzy twórcami bi?uterii ro?nie jak na rynku bi?uterii i

Nadziej? diamentowe: “The Killing Kamie?”

Spo?ród wszystkich znanych wielkich diamentów najbardziej haniebnych jest nadzieja, Diament, niebieskim kolorze pi?kno, które nazwano “The Killing Kamie?”. Wed?ug legendy nadzieja zosta?a umieszczona przed pos?giem Buddy, kiedy zosta?a ona skradziona przez wojownika, Tavernier i przekle?stwo, które przepowiedzia? nieszcz??cie i ?mier? spotka? na kamieniu do tej pory. Z tego wyst?pku, legenda mówi, Tavernier zosta? rozszarpany przez dzikie psy na wycieczk? do Rosji po prostu po tym jak sprzeda? diament. By?a to pierwsza straszna ?mier? nadana przekle?stwo. Ale wiele innych pójdzie … Biznesmen, który naby? kamie? sprzeda? go do króla Ludwika XV. Wkrótce po tym, biznesmen dosta? biedny, zakontraktowane tajemnicz? chorob? i zmar? cierpi straszliwe drgawki. Kiedy Ludwik XV zmar?, jego wnuk, Ludwik XVI, zosta? królem z Marie Antoinette jako swoj? królow?. Wed?ug legendy, Maria Antonina i Ludwik XVI ?ci?to podczas rewolucji francuskiej z powodu kl?twy B??kitnego diamentu. Po rewolucji francuskiej, diament zosta? ukryty w budynku rz?dowego, gdzie zosta? skradziony w 1791 roku. Sze?? lat pó?niej, z?odzieje zostali skazani na kar? ?mierci. W 1830 roku Francis Nadzieja kupi? ogromny niebieski diament na aukcji za 90.000 funtów i da? kamie? jego imi?. Francis Hope, który by? cz?onkiem parlamentu, wkrótce zmar? nag?e, niewyja?nione ?mierci. Wkrótce po jego ?mierci, wdowa zosta?a spalona na ?mier? w ich rezydencji. Po otrzymaniu kamie?, dziedzica i bratanek Francisa Hope, Thomas, poszed? do bankructwa i zosta? opuszczony przez ?on?. Thomas pozby? diamentu, który zosta? zakupiony przez rosyjskiego ksi?cia Iva Kitanovski który odda? go do baletnicy.W nocy nosi?a go po raz pierwszy, ?e zosta? zastrzelony. Po serii tragedii znalaz?a si? w r?kach su?tana Abdul Mamid II, który zosta? zmuszony do rezygnacji na rzecz swego brata i przej?? nadziei wraz z innymi rzeczami osobistymi na wygnanie kamie?. Na pocz?tku 20. wieku Hope zosta? zakupiony przez rodzin? McLean, a wkrótce potem, ich córka pope?ni?a samobójstwo, a ich dziewi??-letni syn zgin?? w wypadku samochodowym. Pan McLean si? naprawd? przygn?biony i zmar? miesi?c pó?niej w szpitalu psychiatrycznym w 1941 roku.Evalyn McLean chcia? jej bi?uteri?, aby przej?? do wnukami.Ale w 1949 roku, dwa lata po jej ?mierci, jej bi?uteri? zosta? wprowadzony do sprzeda?y w celu rozliczenia nale?no?ci z jej posiad?o?ci. Kiedy diament Nadzieja trafi? do sprzeda?y w 1949 roku, zosta? kupiony przez s?ynnego nowojorskiego jubilera: Harry Winston. Przez prawie dziesi?? lat, Winston oferowane diament wielokrotnie do noszenia na balach, aby zebra? pieni?dze na cele charytatywne. Nast?pnie, w dniu 10 listopada 1958 roku, ten wspania?y niebieski diament uda? si? w zwyk?y br?zowe pude?ko listem poleconym i zosta? spe?niony przez upragnieniem grupy ludzi w Instytucie Smithsonian. Niektórzy uwa?aj?, ?e Winston podarowa? diament nadziej? na pozbycie si? kl?twy. W 2003 roku, nadzieja zosta?a zabrana do laboratorium muzeum do testów. Dopiero drugi raz w ci?gu 20 lat Hope zosta?a usuni?ta z jego ustawienie naszyjnik. Skupili wi?zki ultrafioletowego na kamieniu. Potem wy??czy? wi?zk?, aw ciemno, diament ?wieci? jasny pomara?czowo-bursztynowo (wi?kszo?? niebieskie diamenty fosforyzowa? jasnoniebieski).Jest tak silny kolor, który trwa kilka sekund, które intryguje naukowców. Niektórzy spekuluj?, ?e to zwi?zane z zanieczyszcze? chemicznych, które nadaj? jej niebieski kolor. Co powoduje gem do fluorescencji pozostaje tajemnic?. Ale od Hope Diamond zainspirowa?o wiele legend, niektórzy mówi?, ?e ?wiec?ce kolor odzwierciedla rozlanej krwi królewskiej podczas Rewolucji Francuskiej i ?lad ?mierci i nieszcz??cia, które nast?pi?y kamie? na przestrzeni wieków. Niezale?nie od jej z?ej reputacji, ten diament jest nic ale powodzenia dla Muzeum Smithsonian. Po donacji Winstona, frekwencja skoczy?a i ma zach?ci? innych do oddawania, przyczyniaj?c si? do budowy muzeum jego ?wiatowej klasy kolekcj? gem. Wi?c nie martw si?, je?li u?ytkownik zdecyduje si? j? odwiedzi?, negatywna energia magnetyczna nadziei, nie b?dzie przechodzi? przez grube szk?a kryszta?owego, które strze?e tego mistycznego, najwi?kszy g??boki niebieski diament na ?wiecie.

Przewodnik Wybór z?ota i platyny Obr?czki

Nic nie mówi, zawsze jak z?oto i platyna obr?czki. Te metale szlachetne zaznaczy? trwa?o?? przez ca?e ?ycie zobowi?zania i b?dzie trwa? d?u?ej dekadach ?ycia ma??e?skiego. Zwa?ywszy, ?e jest tradycyjnym ustawienie z?oto, platyna jest zdj?ty jako najnowszy trend w bi?uterii ?lubnej. Decyzja, aby przej?? do z?ota lub platyny zdecydowa? si? na podstawie osobistego stylu m?odej pary. Jednak pewne czynniki mog? przyczyni? si? do wyboru ma??onków obr?czk?. Styl Co twoja obr?czka mówi? o tobie? Platyna jest nastawiona na bardziej nowoczesny wygl?d, podczas gdy z?oto jest tradycyjnie pi?kne. Oceniaj?c swój styl, nale?y rozwa?y? w przysz?o?ci, jak równie? obecnych, jak b?dzie to prawdopodobnie nosi? ten pier?cie? w nadchodz?cych latach. Dopasowanie Istniej?ce Bi?uteria Spójrz na swój (i swojej narzeczonej) Kolekcja bi?uterii – widzisz z?oto, srebro lub kombinacj? obu? Je?li panna m?oda zazwyczaj nosi tylko srebrn? bi?uteri?, ona mo?e chcie? pier?cieniem platynowym akcent jej istniej?ce fragmenty; Odwrotnie, wentylator z?ota bi?uteria najprawdopodobniej odebra? z?oty pier?cie?. Stajennych mo?e chcie?, aby dopasowa? swój pier?cie? do ich ulubionego zegarka czy bransoletki ID. Je?li para ma inny gust, mog? wybra? obr?czk?, który zawiera wiele kolorów. Quality Cho? z?ota przetrwa prób? czasu, platyna jest mocniejsza i bardziej wytrzyma?a metalowa. Pary, które decyduj? si? na z?ocie nale?y wybra? 14-18k obr?czki. Z?ota, wysokie karats oznacza, intensywny kolor, ale mniej trwa?o??. Reakcje alergiczne na metale Je?li panna m?oda i pan m?ody reaguje na metale znajduj? si? w niektórych rodzajów bi?uterii, pier?cionek platyna ?lub jest do zrobienia. Ponad 90 procent czystej platyny jest hipoalergiczny dla wi?kszo?ci ludzi. Ceny Je?li zakupy pod wzgl?dem ceny, z?oto oferuje najlepsz? jako?? za rozs?dn? cen?. Natomiast platyna jest bardziej wytrzyma?e ni? z?oto jest równie? dro?sza. Je?li para t?skni za jasnym kolorze metalu, ale nie mo?e sobie pozwoli? na platyn?, mog? rozwa?y? decyduj?c si? na bia?ym pier?cieniem z?otym ?lubu jako niedrog? alternatyw?. Niezale?nie od decyzji, z?ote i platynowe obr?czki s? wspania?ym sposobem, aby wyrazi? swoj? mi?o?? i przywi?zanie do siebie.

Handmade zroszony Bi?uteria – The Girlie Dziewczyna drodze Wybór odpowiedniego Naszyjnik projekt

Szukasz kupi? kawa?ek bi?uterii r?cznie koralikami, zw?aszcza naszyjnik r?cznie, ale jak wybra? t? w?a?ciw?? których styl i d?ugo?? nie pewien, ?e ?wietnie wygl?daj? na ciebie? To czytaj dalej i post?puj zgodnie z poni?szymi wskazówkami: Najwa?niejszym czynnikiem przy wyborze prawid?owego r?cznie naszyjnik projekt dla siebie zaczyna si? patrz?c na swoje odbicie w lustrze. Rozwa? nast?puj?ce: • Czy jeste? wysoki, o smuk?ej szyi? Nast?pnie chocker lub ko?nierz naszyjniki s? dla ciebie, jak i naszyjniki Princess (18 “), które d?ugo siedz? u podstawy szyi. • Je?li masz krótkie lub szyi, a potem nosi? d?u?sze naszyjniki – Matinee (23 “d?ugi, opera (30)” -36 “d?ugo?ci), stopniowanej naszyjnik, lub uda? si? do bardzo d?ugich lariats lub naszyjniki linowe (+36” d?ugie). Ich d?ugie linie wizualne pomo?e w rozszerzaniu d?ugo?? szyi. • Je?li jeste? ?redniego wzrostu i wagi, to wszystkie opcje powy?ej s? dla ciebie otwarte. • Je?eli szyja wydaje si? by? na masywny bok, a nast?pnie zalecamy pobyt z dala od krótkich naszyjników d?ugo?ci i noszenie uko?czyli naszyjniki, tym d?u?ej Opera lub liny naszyjniki. • Nast?pnie zastanowi? si? nad kwesti? “rozszczepienia”. Czy jeste? skromny i maj? tendencj? do noszenia odzie?y, która nie pokazuje dekolt? Nast?pnie naszyjniki, które s? krótkie lub bardzo d?ugi, które maj? tendencj? do narysowa? oko z dala od klatki piersiowej, s? te, które szukasz. Albo jeste? odwa?ny i zalotne? Je?li pokazano niektóre dekolt jest Twój styl, a nast?pnie o w?ze? na lasso na ?rodku mostka lub wisiorek ko?cz?c na pewno nie przyniesie dodatkowych spojrzenia. To robi ró?nic?, gdzie naszyjnik siedzi na klatce piersiowej, i trzeba zada? sobie pytanie, co chcesz przez to podkre?li?, czy nie? Dobrze, nast?pna jeste? gotowy do refleksji na temat mody i stylu czynników. Wiesz, ?e r?cznie zroszony bi?uteria jest idealnym rozwi?zaniem – tak wiele wspania?ych stylów do wyboru. Ale który z nich jest najlepszy dla Ciebie? To zale?y od Twojego stylu i istniej?cej szafie. My?l?c o swoim stylu zastanowi? typu budowy cia?a – jest petite? Nast?pnie proponujemy sobie kawa?ki, które s? delicje – mniejszych kulek, ?e nawet, gdy warstwowe, nie zalej? rozmiar. Wi?ksze kobiety b?d? czu? si? komfortowo noszenia chunkier, ci??szych kulek, które s? tak modne dzisiaj. Styl ?ycia ma równie? zdecydowan? znaczenie, czego mo?na sp?dzi? tydzie? temu? Jakie s? weekendy jak? Nie ulega w?tpliwo?ci, zapotrzebowanie na r?cznie zroszony zmian bi?uterii z przyczynowym z szykowny i wszystko pomi?dzy, jak zrobi? swoje stroje. Przy wyborze zroszony naszyjnik, pami?ta?, czy naszyjnik b?dzie kontrastowa? z strój i wyró?nia? si? czy wolisz patrze? monotonia gdzie wszystko pi?knie ??czy ze sob?? Czy dekolt pozwalaj? naszyjnik siedzie? na skórze albo naszyjnik r?cznie usi??? na tkaninie? Jest centralnym punktem kawa?ek bi?uterii lub sam strój? Maj?c tak wiele pyta?, czy potrzebujesz pomocy w odpowiedzi? Wspania?? rzecz? jest to, ?e zakupy online, zak?adaj?c, ?e jeste? w domu, mo?na umie?ci? strój obok komputera i i?? na zwiedzanie, a jednocze?nie na sobie jammies … Wybór bi?uteria r?cznie koralikami, zw?aszcza r?cznie naszyjnik, mo?e by? trudne zadanie, jest to ma?a firma projektowa Southern California, który specjalizuje si? w tworzeniu niestandardowych r?cznie bi?uteri?.Oni sami s? Girlie Girls, projektowanie i noszenie ich jeden z rodzaju bi?uteria przychodzi naturalnie. Odwied? ich stron? internetow? i niech niestandardowego zaprojektowa? stylowe i wspania?y kawa?ek dla ciebie.

Hip-hop jubilerski Dzisiejsze gwiazdek

Ogl?daj którykolwiek z g?ównych filmu, telewizji, muzyki i wielokrotnie pokazuje dzisiaj i jedna z pierwszych rzeczy, któr? mo?na zauwa?y? gwiazd na czerwonym dywanie, oprócz ich ekstrawagancki (a czasami dziwaczne) strój w telewizji, to ilo?? i wielko?? na bi?uteri? nosz?. bi?uteria Hip-hop, bardziej znany jako bling-bling, nie jest z pewno?ci? zani?one mod?. Im wi?ksza i b?yskotliwego, tym lepiej. Preferowane przez wielu wspó?czesnych gwiazd hip-hop bi?uteria zdobi palców, szyje, ramiona, a nawet z?by wielu gwiazd. Zbyt du?e ko?ki i ?a?cuchy s? znakami towarowymi hip-hop bi?uterii i s? preferowane przez gwiazdy takie jak Sean Combs, lub P. Diddy.Na MTV Video Music Awards w 2004 roku nosi? diamentowy pier?cionek, bransoletka i zegarek z Jakubem and Company. Raper 50 Cent to kolejna gwiazda, która prawie nigdy nie widzia?em bez jego bi?uteri? hip-hop. Na swojej stronie internetowej, 50 Cent oferuje bardziej przyst?pne, cho? równie efektowne, bling- bling dla tych z nas, którzy nie zarabiaj? Megabucks, ?e on i jego koledzy celebryci zgarniaj?.Istnieje równie? wiele innych stron internetowych, które oferuj? tani? bi?uteri? hip-hop inspirowany popularnych raperów. Hip-hop bi?uteria jest w wielu kszta?tach i rozmiarach, wszystkie z nich oznacza?o, przyci?gaj? wzrok i przyci?gn?? uwag?. Ci??kie ?a?cuchy srebra lub z?ota (lub obie) mo?na cz?sto zobaczy? na takich gwiazd jak LL Cool J i Ja Rule w swoich teledyskach.Hip-hop witryn internetowych oferuj? bi?uteri? pe?ni ‘mro?ona-out “bling-bling, czy zegarki, pier?cionki, bransoletki i kolczyki, które s? mocno ozdobione prawdziwymi lub faux diamenty. Tak zwane zegarki i pier?cionki “Spinner” s? wielkimi bestsellerami w kategorii bi?uterii hip-hop. Ponadto dost?pne s? dostosowane, odpinane z?oto, srebro i platyn? z?by, które mog? by? wysadzane klejnotami i kamieniami, wi?c nawet bia?e z?by mog? mie? swój udzia? w hip-hop bi?uteri?. Kobiety gwiazdy nad??aj? z ich koledzy, je?li chodzi o hip-hop nosi bi?uteri?. Gwiazdy takie jak Beyonce, Lil ‘Kim, Ashanti i Missy Elliott s? regularnie wida? na zdj?ciach noszenia du?ych przedmiotów bi?uterii diamentowej w ró?nych kolorach.Nawet m?ode samice celebryci dostaj? na bling bling-mod?. Gwiazdek Nastoletnie jak Jo Jo i Hilary Duff Mówi si?, ?e hip-hop zapalonych mi?o?ników bi?uterii i liczy? si? w?ród du?ej liczby gwiazd Bejeweled dzisiaj. Du?e, ostentacyjne bi?uteri? nie zaczyna coraz bardziej popularne ze wzgl?du na tylko hip-hop zjawisko kulturowe (my?l? Elvisa Presleya i Toma Jonesa), ale hip-hop zmieni? rynek bi?uterii w wielkim stylu. Fani zobaczy?, co ich ulubione gwiazdy nosz?, i istnieje wiele opcji dla nich na?ladowa? swoich idoli – przynajmniej je?li chodzi o mod?. Bi?uteria zawsze by?a cz??ci? kultury popularnej, a dzisiejsza bi?uteria hip-hop i celebryci, którzy je nosz? s? jeszcze bardziej w dobie b?yskawicznej informacji.

Mam nadziej?, ?e diament przeklina?

Historia diament Hope, uwa?any za najwi?kszy na ?wiecie g??boko niebieski diament, jest pe?na zwrotów akcji. 112 karatowy kamie?, który sta? nadziei beganwhen francuskiego podró?nika handlowej, Jean-Baptiste Tavernier zakupi? kamie? z kopalni Kollur w Golconda, w Indiach, w 17. wieku.Jego kolor zosta? opisany przez Tavernier jako pi?kny fioletowy. Kamie? zosta? sprzedany do króla Francji Ludwika XIV w 1668 roku z 14 innymi du?ymi diamentami i kilka mniejszych. W 1673 roku kamie? ten zosta? recut przez jubilera s?du wynikaj?cej w kamieniu 67-karatowego. Ze wzgl?du na jego intensywny stalowy-niebieski, by? znany jako “Blue Diamond Korony” lub “French Blue”. W 1749 roku król Ludwik XV mia? kamie? reset i podczas grabie?y w 1792 roku francuski Niebieski diament zosta? skradziony. Niebieski diament pojawi? si? ponownie w Londynie 1813 roku i by? w?asno?ci? jubilerskiego Daniel Eliason. Mocne dowody wykaza?y, ?e kamie? by? Recut Francuski Niebieskie i ten sam kamie? znany dzi? jako Hope Diamond. Blue Diamond, które pojawi?y si? w Londynie zosta? oszacowany na 44 karat. Nie by?o dowodów, ?e zosta? on przej?ty przez króla Jerzego IV Anglii, a po ?mierci króla Jerzego, diament zosta? sprzedany na sp?at? d?ugów. Przez 1839, niebieski diament by? w procesji Philip Henry Hope, od którego nadzieja diament wzi?? swoj? nazw?. Rodzina Nadziei jest powiedziane, ?e zosta?y ska?one przekle?stwa diamentu. Wed?ug legendy, niegdy? bogate Nadzieje bankructwa z powodu nadziei Diamond. Diament z r?k do r?k kilka razy w ci?gu najbli?szych kilku lat, ko?cz?c Pierre Cartier. W 1910 roku zosta?a kupiona przez Nadzieja dziedziczki wydobycie Evalyn Walsh McLean, Waszyngton.Cho? Evalyn Mclean nosi? diament Nadzieja jako dobry czar szcz??cia, inni widzieli przekle?stwo uderzy j? te?.Jej pierwszy syn zgin?? w wypadku samochodowym, jej córka zabi?a i jej m?? zosta? uznany za szalony i ogranicza si? do szpitala psychiatrycznego, a? do ?mierci w 1941 roku.W dniu jej ?mierci, Harry Winston kupi? diament Hope, a pó?niej przekazany do Smithsonian Institution. Przez nast?pne dziesi?? lat Nadzieja Diament by?a wystawa na wielu wystaw i imprez charytatywnych na ca?ym ?wiecie. Natomiast prawo w?asno?ci kamieniem przez Smithso nian by?o znacznie wi?cej szcz??cia.Dzi? jest to najbardziej popularna artefakt danej instytucji.

Bi?uteria Z?ota Body Piercing Praktyczny przewodnik

Ozdabianie cia?a ze z?otem jest zmys?owym do?wiadczeniem. Z?ota bi?uteria do przek?uwania cia?a jest dzisiaj o?ywienie z d?ugiej historii z pierwszych ludzi na Ziemi bardzo popularne. Czy zainteresowanie w przek?uwania cia?a wynika z ch?ci bycia modnym, jako symbol statusu lub zwi?kszaj? przyjemno?? seksualn?, popularne popytu zwi?kszy?a liczb? przebijania studio i wyborów w z?otej bi?uterii cia?a. Dzisiejsze kolczykowania ewoluowa?y z ró?nych kultur na ca?ym ?wiecie. Ta staro?ytna sztuka mo?e okaza? si? najbardziej powszechnie praktykowane formy zdobienia cia?a. Stwierdzono równie? praktykowane przez Rzymian, którzy widzieli sutek przek?ucia jako oznaka odwagi, oprócz korzystania z nich, aby do??czy? swoje p?aszcze. Kamasutra od klasycznego Indiach przedstawia sceny z narz?dów piercing. Znajdziemy dowody uszy, usta i r?ce s? przebite w Ameryce Po?udniowej, Afryce i na Borneo. Dzi? body piercing artystów podj??y tego dziedzictwa i ??czy je z nowoczesnymi technikami higieny i tatua?, tworzenie nowych rodzajów kolczyków, takich jak “DIATH i wie?a” wynalezionego przez Erica Dakota.Najbardziej zauwa?aln? zmian? w naturze przek?uwania cia?a przyszed? kilka lat temu, kiedy modne modele ?wiata dumnie po wybiegu z p?pka piercing brwi, tworz?c now? fal? u?yteczno?ci publicznej. To otworzy?o now? sfer? mo?liwo?ci dla ludzi i tych, które ju? potwierdzi?y si? w szerokim stopniu znaj? z praktyki. Praktyczny przewodnik Body Piercing Gdy zdecydujesz si? na dowoln? cz??? cia?a przebite, nale?y pami?ta?, ?e jest to wi?cej ni? moda, wi??e swoje zdrowie. Jest m?dry, aby zachowa? te kwestie:

  • studio piercingu powinna zosta? zarejestrowana, sprawd? odpowiednich zezwole? i ?wiadectw.
  • Osoba, która wykonuje swój piercing powinni nosi? r?kawice, odzie? ochronn?, obejmuj?ce w?osy i nale?y umy? r?ce, zanim przeniknie ci?.
  • Wszystkie instrumenty powinny by? sterylizowane i wszystkie powierzchnie, w tym pi?trze s? g?adkie i wytrze? stanie.
  • Tylko igie? jednorazowego u?ytku powinien by? stosowany ze wszystkimi opatrunkami (gazy, p?atki kosmetyczne) oraz z?ota bi?uteria cia?a sterylnie zapakowane. Piercing Guns Bi?uteria z?ota cia?a wykorzystywane do przek?uwania uszu pistolety nie s? idealne do przek?uwania z kilku powodów, po pierwsze jest, ?e bro? nie mo?e by? sterylizowany, poniewa? s? wykonane z tworzywa sztucznego i nie topi si? w jednostce sterylizacji. Po drugie, nie zapewniaj? one czyste chirurgiczne ci?cia, bi?uteria jest przepuszczany przez tkanki, co powoduje szeroki uraz, poniewa? ko?ce s? zaokr?glone, a nie ostre. Piercing wykonane w ten sposób s? powolne, aby uzdrawia? i istnieje zwi?kszone ryzyko zapalenia i / lub zaka?enia. Po Piel?gnacja Piercing wykonane z odpowiedniego sprz?tu zwykle trwa? od sze?ciu do o?miu tygodni, aby leczy? w czasie których bi?uteria mog? by? zmieniane bez ?adnego problemu. zaradczych Jako?? piercing ma ogromny wp?yw na ilo?? czasu organizm potrzebuje. Uzdrowienie jest jedna rzecz, to zajmuje du?o wi?cej czasu na przebitym skóry dostosowa? i by? akceptowane przez organizm.Po pocz?tkowym zmian, czy to dobry pomys? na bi?uteri? nale?y pozostawi? w piercingu w ka?dym czasie przez co najmniej pierwsze sze?? miesi?cy, ale na d?u?szy okres, tym lepiej.