Jak da? prezent Fine Jewelry

Artyku? cia?a: Bi?uterii to jeden z najbardziej luksusowych i wyszukanych prezentów, które mo?na da? na wakacje lub na specjalne okazje. Jednak wybieraj?c idealny kawa?ek dla ukochanej osoby, nie zawsze jest ?atwe. Ka?dy ma swoje w?asne, unikalne smaki, je?li chodzi o bi?uterii, dlatego wybieraj?c kawa?ek, ?e odbiorca b?dzie cz?sto nosz? wymaga pe?nej wiedzy na temat stylu i preferencji danej osoby. Pokusa jest cz?sto sp?dzaj? wi?kszo?? mo?liwych pieni?dzy na pomys?, ?e wi?ksze kamienie szlachetne bardziej pi?kna bi?uteria b?dzie. Jednak cz??ciej ni? nie, to doskona?y wybór nie zawsze jest najdro?sza rzecz, ale jest to element, który najlepiej pasuje do szafy i oko osoby robisz zakupy. Je?li planujesz kupi? kawa?ek bi?uterii, to jest dobry pomys?, aby mie? czas na kilka wycieczek do wi?cej ni? jednego sklepu, dzi?ki czemu mo?na mie? czas trzeba porówna? ceny i stylów w wielu ró?nych dostawców. Przed wyruszeniem na wycieczk? na zakupy, spróbuj zrobi? dok?adn? analiz? rodzajów bi?uterii Twój odbiorca posiada ju?. Pozwoli to zachowa? przed dokonaniem zakupu nadmiarowej, ale co wa?niejsze, mog? da? Ci przewodnika, który pomo?e Ci wybra? idealny element lub zestaw bi?uterii. Zrób notatki o jakiego rodzaju kamienie s? najbardziej rozpowszechnione w istniej?cym zestaw bi?uterii. Chocia? wiele kobiet i m??czyzn s? o szerok? gam? kamieni, cz?sto jest to dobry pomys?, aby wybra? utwór, który b?dzie dobrze pasuj?ce kolczyki, naszyjniki, pier?cionki i ta osoba ju? posiada. Je?li stwierdzisz, pude?ko z bi?uteri?, która jest ju? wype?niony rubinami, na przyk?ad, prawdopodobnie dobrze wybra? element, który obejmuje rubiny wi?c odbiorca mo?e nosi? element z pasuj?cymi kawa?ki, które s? ju? cz??ci? swojego regularnego repertuaru bi?uterii , Zauwa? te?, czy osoba, z któr? zakupy zazwyczaj wol? pojedyncze du?e kamienie, które sprawiaj?, ?e odwa?ne stwierdzenie, czy jego lub jej kolekcji znajduj? si? g?ównie elementy, które ??cz? w sobie wiele ma?ych kamieni na bardziej delikatny i wyrafinowany wygl?d. Je?eli nie jeste? strasznie wiedz? na temat stylów bi?uterii w zakresie nowoczesnych kontra ustawie? klasycznej, awangardowej kontra konserwatywny kawa?ki lub którykolwiek z pozosta?ych widm wzd?u? której bi?uterii spada; zdj?cia mog? stanowi? cenne narz?dzie w pomaganiu dokona? zakupu.We?my prosty migawek lub Polaroid zdj?cia niektórych z ulubionych przedmiotów odbiorcy i przynie?? je ze sob? przy zakupach. Salesclerk z wprawne oko b?dzie prawdopodobnie w stanie zebra? wa?ne informacje z tych zdj??, a nast?pnie b?dzie w stanie kierowa? si? w stron? sztuk bi?uterii, które s? podobne pod wzgl?dem stylu. To mo?e pomóc upewni? si?, ?e pieni?dze, które wydajesz na bi?uterii jako dar jest dobrze wydane pieni?dze, poniewa? dok?adniej kawa?ek pasuje smak odbiorcy, tym cz??ciej b?dzie on prawdopodobnie go nosi?.

Jak sprzeda? swój pier?cionek z brylantem

Wi?kszo?? kampanii reklamowych przez De Beers posiadaj? swoje s?ynne has?o “diament jest zawsze”.W konsekwencji, kobiety rzadko sprzeda? diament i cz?sto czuj? si? niewygodne diamenty zakupu wcze?niej nale??ce do innych kobiet. Jest sentymentalny aspekt diamentów, które bardzo ró?ni si? od innych ?rodków trwa?ych, takich jak ?odzie, domy czy samochody. Istniej? jednak sytuacje, kiedy konsumenci musz? sprzedawa? swoje diamenty i, w przeciwie?stwie do rynku u?ywanych samochodów, nie jest dobrze rozwini?ta metoda konsumenci sprzedawa? swoje diamenty. Jako konsument, mo?esz napotka? pewne specyficzne wyzwania, gdy próbuje uzyska? najlepsz? cen? za diament w bezpieczny i wygodny sposób. Punktem wyj?cia jest, aby wiedzie? dok?adnie, co sprzedajesz. Jest to o wiele ?atwiejsze, je?li diament klasyfikacji sprawozdanie z g?ównym laboratorium jak GIA lub AGS. Masz wi?ksze wyzwanie, je?li nie ma formalnego raportu klasyfikacji. W tym przypadku trzeba znale?? niezale?nego rzeczoznawc?, który mo?e oceni? diamentu i okre?li? jego jako?? i potencjaln? warto??. Gdy wiesz, specyfikacje diament, mo?na znale?? aktualn? cen? wywo?awcz? detaliczn? poprzez sprawdzenie w sklepach internetowych, aby zobaczy?, co podobnych diamenty s? sprzeda?y na dzisiejszym rynku detalicznym. Jest ma?o prawdopodobne, b?dzie mo?na dosta? si? dzieje detaliczn? cen? za diament. Sprzedawanie diament na 80% do 90% tej kwoty pozwoli?oby sprzedawa? szybciej. B?d? realist? o swoich oczekiwaniach. Najni?szy koszt sprzedawców online, a nie drogie sklepy jubilerskie z podwójn? cen?, nale?y ustawi? warto?? diamentu. Teraz wiem, cen? docelow? i po prostu dowiedzie? si?, jak znale?? odpowiedniego kupca na diament. Istnieje kilka opcji, aby sprzeda? swój diament i trzeba ustali?, który jest najlepszy dla maksymalizacji swoje pieni?dze i bezpiecze?stwo przy jednoczesnej minimalizacji czasu i wysi?ku. Pierwsza my?l mo?e by? uda? si? do najbli?szego sklepu jubilerskiego lub lombardu i sprzedawa? im diament. Kluczem do zapami?tania jest to, ?e nie trzeba diament. Mog? one uzyska? wszystkie diamenty, które chc? na rynku hurtowym. Jedynym powodem, b?d? kupowa? diament jest, je?li cena jest u?amek ceny hurtowej. Maj? nadziej?, ?e potrzebujesz pieni?dzy na tyle z?e, aby wzi?? 25% -50%, co mo?na by?o uzyska? za diament gdzie indziej. Mog? Ci zaoferowa? troch? wi?cej, je?li “handlowa? si?” do czego? w swojej gablocie. Jednak to cz?sto powoduje p?acisz wi?cej za nowy diament i odbierania mniej za diament ni? gdyby? sprzeda? go gdzie indziej. Kilka online brokerów Specjalizujemy si? w zakupie diamentów i bi?uterii nieruchomo?ci od konsumentów. Maj? zazwyczaj transportowanie diament do nich, aby mogli okre?li? kwot? b?d? p?acisz. Zbyt cz?sto, kwota ta jest znacznie mniej ni? ich wst?pnego oszacowania, wi?c trzeba albo p?aci? powrotn? wysy?k? lub zaakceptowa? ich cen?. Je?li g?ównym priorytetem jest uzyskanie szybkich pieni?dzy, jest to wa?na opcja. Je?li g?ównym priorytetem jest coraz gór? dolara do diamentu, istniej? lepsze metody sprzeda?y dost?pne. Aukcje takie jak eBay s? bardzo popularne na sprzeda? przedmiotów, bi?uterii, ale jest tyle niska jako?? bi?uterii na li?cie, to jest trudne dla potencjalnego nabywcy, aby znale?? jako?ci diament. Jeste? konkurowa? z bi?uteri? detalistów, których ca?a firma sprzedaje na eBay wi?c s? ekspertami w pisaniu opisów (cz?sto z przesadn? jako?ci), bior?c imponuj?ce zdj?cia i wysy?a? swoje pozycje. Nawet je?li oferent mo?e znale?? swój przedmiot, szanse na uzyskanie swoj? cen? docelow? s? niewielkie do zera, poniewa? inni detali?ci artyku?y reklamowe z podobnymi opisami oko?o po?owy ilo?ci chcesz. Zauwa?, ?e nie mówi?, ?e s? reklamy podobn? jako??, zaledwie podobnych opisów. Nie szukaj diamentowe pier?cienie z raportów klasyfikacji GIA i wida? zdecydowana wi?kszo?? diamentowe pier?cienie maj? papiery ze ?róde? nigdy nie s?ysza? wcze?niej. Inne skuteczne sposoby, aby znale?? kupca klasyfikowane s? reklamy w lokalnych gazetach i tablicach og?oszeniowych w ko?ciele lub pracy. Wyzwaniem jest osi?gni?cie wystarczaj?co du?o ludzi, aby znale?? co najmniej jeden nabywca sk?onny zap?aci? cen?. Trzeba by? ostro?nym podczas wykonywania tego rodzaju transakcji, zw?aszcza je?li sprzeda? obcemu. Czy transakcj? w bezpiecznym miejscu i mie? pewno??, ?e masz poprawn? form? p?atno?ci. Nie chcesz odda? swój diament, a ko?czy si? z fa?szywych kasjerów sprawdzi? czy z?y czek. Niektóre sklepy jubilerskie i sklepy internetowe b?d? sprzedawa? diament na przesy?k?. Sprzedawcy internetowi z lokaln? obecno?? posiada przewag?, ?e maj? du?? liczb? kupuj?cych diamentowych na swojej stronie internetowej oraz chodzi? w ruchu, które mo?na zobaczy? diament osobi?cie. Maj? te? ni?szy narzut i ceny, dzi?ki czemu mo?na uzyska? wi?kszy udzia? w cenie sprzeda?y. W sklepach jubilerskich cz?sto znakowanie wzrost cen o ponad 100%, Twój udzia? jest prawdopodobnie mniej ni? po?ow? ceny sprzeda?y. Tylko pami?taj, aby uzyska? pisemny opis przedmiotu dajesz na przesy?ce oraz minimalnej kwoty b?dzie przyj?? do diamentu. Zbyt cz?sto sprzedaj?cy nie jest w stanie dosta? swoje elementy bi?uterii z powrotem w sklepie lub otrzyma? tylko u?amek kwoty oczekiwanej one ze sprzeda?y. Jednak?e, je?li masz cierpliwo?? i po niskich cenach, godne zaufania sprzedawc? w celu Broker diament, masz doskona?? okazj? na zdobycie doskona?? cen? diamentu bez k?opotów i problemów bezpiecze?stwa sprzedaj?c je samemu.

Bi?uteria – Blinging In Style

Je?li diamenty s? najlepszym przyjacielem dziewczyny nast?pnie bi?uteria jest jej siostra dusza! Bi?uteria jest tak pot??ny, ?e wiele akcesoriów wybra? jeden wspania?y kawa?ek i budowa? wokó? niej strój. Mo?na zniszczy? doskonale wielki strój poprzez noszenie niew?a?ciwego bi?uteri?. Zanim przejdziemy do tego, co i jak, gdzie bi?uteria istniej? pewne nie-nos, ?e powiniene? by? ?wiadomy.Relax – s? one zbyt trudne do na?ladowania! Nie przesadzaj z bi?uteri?. Nie komplikuj. Stosowa? nie wi?cej ni? jeden du?y kawa?ek, takie jak kolczyki lub naszyjnik. Nie nale?y nosi? bransoletk? kostki lub pier?cie? toe z szykowny strój. Mo?e to wygl?da? tandetnie. Ograniczy? liczb? dzwonków. Nosi? grube pier?cienie sam. Dla po godzinach wydarze?, wymieni? swoje podstawowe dniow? bi?uteri? z bardziej uroczystych kawa?ki. Teraz o dobrych rzeczy. Oto, co mo?na zrobi? z bi?uterii. To bierze si? pewno?? osob? nosi? odwa?ne bi?uteri?. Id?c pogrubienie jest wielki i krzyczy: “Jestem w porz?dku z wyró?nia?a si? w t?umie i chc?, ?eby wszyscy go znamy!” Czego nie powinni robi? to zbyt wyposa?y? niew?a?ciwy strój. Nie no? wydruki z du?ymi i pogrubion? bi?uterii. Elegancka czarno bia?e lub wszystkie s? doskona?e kolorowe bi?uterii. Dowiedz si? miesza? metale. To nie jest tabu z?ota z z?ota i srebra. Wystarczy pami?ta?, aby zachowa? styl bi?uterii samo. Stacking kwadratowe lub okr?g?e bransoletki w ró?nych odcieniach z?ota i srebra jest w porz?dku. Mo?na nawet warstwy z?ote i srebrne naszyjniki dla nowoczesnego wygl?du. Stosowa? w?a?ciw? d?ugo?? naszyjnika. Noszenie z?? naszyjnik mo?e przez dowolny strój nie w porz?dku. Oto kilka prostych wskazówek dla coraz to prawo. V-neck, ?ód?, szyi i barku przy szczytach naszyjniki ?wietnie wygl?daj? z ko?nierzykiem. Chokers s? ?wietne z rami?czek dekolty lub t?oczenie. Najcz?stszym d?ugo?? wynosi od 17-19 cali. To mog? by? noszone z wi?kszo?ci? dekolty z wyj?tkiem du?ych nich. T?oczenie dekolty wygl?daj? ?wietnie o d?ugo?ci naszyjnika 20-24 cali. Bardzo du?e dekolty s? idealne dla 28-34 cali naszyjnika. D?ugo?? ta mo?e by? podwojona przez multi-strand wygl?d.

Ja znalaz?em nisz? Making Kamie? szlachetny

Niewiele jest rzeczy bardziej satysfakcjonuj?ce ni? zrobienie czego? samemu i jest w stanie dumnie pokaza? gotowy produkt do rodziny i przyjació?. Jeszcze lepiej jest w stanie sprzedawa? swoje projekty do innych. Gdy chodzi o podejmowanie Kamie? szlachetny istnieje kilka kroków, które mo?na podj??, aby zwi?kszy? swoje szanse na sukces. Po pierwsze, zdecydowa?, jaki rodzaj bi?uterii chcesz zrobi?, czy pier?cionki, naszyjniki, bransoletki i broszki raz obok wst?pnym etapie projektowania, proces ten jest do?? podobny. Jednym z najwi?kszych decyzji trzeba b?dzie zrobi? to pieni?dze mo?na sp?dzi? dokonywania Kamie? szlachetny. Twój osobisty bud?et b?dzie okre?li?, jaki typ kamieni mo?na sobie pozwoli?, a stamt?d mo?na podj?? decyzj? o rodzaju ustawienia nale?y u?y? dla danego kamienia. Niektóre osoby uczestnicz?ce w podejmowaniu Kamie? szlachetny b?dzie kupi? lub zrobi?, ustawienie za sztuk?, a potem polowanie na w?a?ciwym do umieszczenia kamienia. Inne znajdzie to, co widz? jako doskona?y kamie?, a nast?pnie spróbuj albo znale?? lub tworzy? w?asne ustawienia, aby dopasowa? kamie?. Cho? tak czy inaczej b?dzie dzia?a?, to pomaga na pewien pomys?, co do rodzaju i wielko?ci kamienia lub ustawienie b?dziemy chcieli przy poszukiwaniu innych. Trwa?o?? szuka? w kamiennej MONTA?U Dost?pne opcje do ustawiania kamie? do ustawienia s? zmieniane z wielu producentów bi?uterii decyduje si? przyklei? kamie? do ustawienia. W przypadku niektórych ustawie?, mo?e to by? jedyny wybór, podczas gdy inne ustawienia mog? mie? gi?tkie kraw?dzie, które mo?na z?o?y? wokó? kamienia trzyma? go w bezpiecznym miejscu. Niektóre z tych podejmowania Kamie? szlachetny mo?e chcie? u?y? obu metod w tym samym kawa?ku, aby zapewni?, ?e odbywa si? na sta?e. Je?li u?ywasz metale nieszlachetne podczas dokonywania Kamie? szlachetny, nale?y by? ostro?nym z kamieni, których u?ywasz. Chocia? wielu uwa?a si? te kamienie o wysokiej warto?ci, takie jak diamenty, ametyst, szafirów i rubinów, inni mog? patrze? na odmiany kwarcu dost?pne po ni?szych kosztach, ale z szerszej gamy kolorów. Maj?c je ci?te i szlifowane jest procesem czasoch?onnym, ale wiele kamieni s? dost?pne na rynku ju? przetwarzane w rozs?dnej cenie. Je?li masz kamie? ci?ty rozwa?y? go dostosowa? do ustawienia pod którym b?dzie umieszczony. Cho? mo?e to umniejsza warto?ci kamieniem lub jego zdolno?ci do by? prze??czony do innego ustawienia pó?niej, to pomo?e dokona? ustawienie bardziej bezpieczne.

Internet Goldrush

Uczono nas w szkole o z?oto sitowie. By?o kilka z nich. By?o California Gold Rush, Klondike Gold Rush, a australijski po?piechu. Teraz by?o wi?cej, ale ?eby wymieni? tylko kilka. Ludzie sprzedawali i odda? wszystko, aby i?? i polowanie na z?oto. Nie mieli poj?cia, jak to zrobi?. Doszli oni dowiedzie? si?, kiedy tam dotarli. Jak wszyscy wiemy, najbardziej straci? wszystko, a ich ?ycie posz?o do garnka. By?o wielu, ?e uda te?. Có? mamy kolejna gor?czka z?ota dzieje si? teraz.Ale bry?ki z?ota s? internet. By?o wiele wielu ludzi, którzy zrobili fortuny w internecie czy to z rozpocz?ciem dot com lub sprzeda?y produktów, informacji i idei Jest tak wielu ludzi, udaj?c si? do internetu, aby ich los te?.Teraz mo?e ich nie rzuca wszystko z dala i podró?y tysi?ce mil, aby Bóg jeden wie gdzie.Ale widzia?em i s?ysza?em ludzi wychodzi? z pracy do pracy na pe?ny wymiar czasu internetowego. Teraz znowu wiele uda?o, ale wi?kszo?? nie. Jest to w?a?ciwy sposób i niew?a?ciwy sposób si? do tego zabra?. Wiedza jest kluczem. Internet mo?e zmieni? swoje ?ycie.Mo?e uczy? niemal wszystko. Ka?dego dnia ludzie zalogowaniu lub na internecie. Oni szukaj? informacji, chce kupi? co?. Wiele rzeczywi?cie przej?? do trybu online, aby gra? w gry, czy to Gry fabularne, czyli najnowsza sprawa. Texas Hold’em. Co próbuj? powiedzie?, jest to, ?e nie s?dz?, ?e naprawd? sobie spraw?, jak wielkie jeszcze internet b?dzie! Trzeba usi??? i zwraca? uwag? , Trzeba dokona? podsumowania tego, co wiesz.Czy inni ludzie zainteresowani t? informacj?? Czy mam informacji, ?e inni b?d? zainteresowani? Nie zawsze trzeba korzysta? z informacji lub produktów innych narodów.Zwykli ludzie goo do internetu szukaj?c jak to zrobi? i jak to zrobi?. Dowiedz si?, jak umie?ci? informacje tam.Naucz si? przesuwa? do z?ota. Ka?dy ma w?asne z?oto po prostu trzeba przesun?? do niego.Nauka jest kluczem. To po prostu ma mniej niebezpiecznych metod w tych dniach, aby przesun?? do z?ota.

Jak Strike z?ota z kobiet – 15 Grave zachowa? Kobiety miejcie w obrzydliwo?ci

Musisz u?wiadomi? sobie, na samym pocz?tku, ?e istniej? pewne dzia?ania, które dra?ni? i odstraszaj? kobiety. Jak post?powa? dalej, b?dziemy Ci wiele opcji do wyboru, je?li chodzi o takie aspekty zachowa? m?skich, które wy??czy? kobiet i sposoby, aby unikn?? wy?wietlania takich sposobów. 1. Clingy / Needy Zachowanie Podczas wy?wietlania przywi?zanie “Ja -need-was-all-the-time” postaw?. Wynikaj? one przede wszystkim z ci?g?ym strachu przed utrat? lub poczucie braku bezpiecze?stwa u m??czyzn. Je?li dasz si? uczucie do kobiety, ?e bez niej b?dzie zgin??, poniewa? czujesz si? tak bardzo niepewna, to jest na pewno zamiar umie?ci? j?. Jak nazywaj?c j? milion razy, czuj?c si? zazdrosny o jej przyjació?, resenting ca?o?ci lub wszystko, co ona robi z kim? innym ni? ty, to dzia?ania, które ca?kowicie udaremni?yby kobiecie poczucie wolno?ci i ona znika przy pierwszej nadarzaj?cej si? okazji. 2. natr?tny Podczas wy?wietlania zbyt agresywne lub uparty zachowanie. Zw?aszcza je?li chodzi o stosunki seksualne, niektórzy m??czy?ni niwelowa? ich drodze i zmuszaj? kobiety oddaj? si? takiego czynu.I oczywi?cie, potem zastanawiam si?, dlaczego nigdy nie pochodz? one ?adnej przyjemno?ci z niego. 3. Chwalenie / Oferuj?cy Kobiety naprawd? nienawidz? tego. Ona mo?e by? tymczasowo wra?eniem swojej brawury, ale z ci?g?ej narracji “ja” historii – ona b?dzie z pewno?ci? nudzi?. A przede wszystkim, nie uwa?asz, ?e powiniene? trzyma? jej zainteresowanie daj?c detalami cz??? po cz??ci, a nie ca?o?? za jednym razem. 4. Z?y lub gwa?towny charakter Trenuj swój umys?, aby nauczy? si? kontrolowa? swoje nastroje i hartowa? odpowiednio. Kontrolowane zachowanie jest oznak? lub wyrafinowane osob?. A kobieta nie mo?e wierzy? w kogo?, kto traci koszul? lub wysadza cz?sto.Ona b?dzie w grozie ciebie, ale nie mo?na zdoby? jej zaufanie. 5. Niewra?liwo?? To nie znaczy, mówi?c niegrzeczne s?owa do niej; to nie oznacza mo?liwo?? wyra?ania jej, ?e pacjent jest lekki i nastrój zabawy kochaj?cy. 6. Nudny M??czy?ni wydaj? nudne g?ównie je?li jest wstydliwa lub niepewny, a on nie jest zdolny do wy?wietlania jego prawdziwy charakter, jego persona. 7. Pasywne i Niezdecydowany Kobiety czuj? si? bardzo bezpieczny, gdy jej m??czyzna jest zdolny do podj?cia szybkich decyzji, trzyma? si? swoich decyzji i wy?wietlaczy inne cechy przywódcze. Nast?pnie nale?y podawa? sygna? bycia w kontroli sytuacji, b?d?c w stanie zapewni? dla niej. 8. By? dobrym s?uchaczem Przesta? patrze? na jej gruczo?ów sutkowych na zmiany i s?ucha?. Nast?pnie sprawi? by poczu?a si? wa?na. 9. Przesta? by? sk?py i ?redni To nie znaczy, ?e j? zala? drogimi prezentami ca?y czas, ale je?li na randce w kawiarni … by? przygotowany p?aci? rachunek. Rycerstwo wci?? p?aci. 10. Nie b?d? chamski Niektórzy ludzie my?l?, czy dzia?aj? one szorstkie i Bristly z kobietami, to b?dzie jaki? macho obrazu lub zebra? rodzaj sympatii, wi?c, ?e nast?pnym krokiem b?dzie ona podj?? jest przywróci? go psychicznie i wspó?pracuje z jego postawy. Pomy?l jeszcze raz. 11. Kiedy próbowa? zbyt mocno Podczas u?o?enia si? by? ch?tny-Bóbr. Zdesperowany, by zadowoli?. Zaczyna si? nieufny i sceptyczny. 12. Sex on Top of Mind Jest to ca?kowicie w porz?dku do seksu w swoim umy?le. Jest rzecz? naturaln?, a kobiety maj? t? my?l te?. Ale je?li zbli?y? si? do niej z tym jako jedyny porz?dku jej spotkanie, b?dzie prowadzony do ko?ca ?ycia, a ty nawet nie dosta? drug? szans?. 13. Naucz si? relaksowa? Kobiety uwa?aj?, ?e jest to przyjemno?? by? z zrelaksowany, spokojny i behawioralnie kontrolowanego m??czyzny. Praktykowa? sztuk? samodyscypliny 14. Przesta? zachowywa? Defensywny Je?li z jakiego? powodu, mo?na znale?? kobiet? w pod?ym nastroju, przesta? zachowywa? si? obronnym i daj?c jej swoj? histori?. B?d? sympatyczny i zrozumienia. Opanuj swój umys?, aby utrzyma? emocje z latania off. 15. Opracowanie pozytywny nastrój Negatywne postawy s? prawdziwe, nie, nie dla wi?kszo?ci kobiet.

Jak wybra? Romantic Spersonalizowane Bi?uteria

Patrz?c na wielki romantyczny prezent dla swojej ?ony, dziewczyny czy narzeczonym?Zalecamy spersonalizowan? bi?uteri? – indywidualne bi?uteria jest bardzo romantyczny prezent i mo?e by? personalizowane z ró?nych rzeczy, takich jak imi? i nazwisko lub pierwszego inicja?u. Twój dar odbiorca wie, jak ona jest specjaln?, bo dar z jej nazw? lub kapita? na nim jest w?a?nie dla nich. Zebrali?my te wskazówki, które pomog? Ci znale?? idealne kawa?ek spersonalizowanej bi?uterii dla tego specjalnego kobiety w swoim ?yciu. Oto nasze wskazówki, które pomog? Ci znale?? odpowiedni? indywidualn? bi?uteri?: – Spersonalizowane Pier?cieni. Spersonalizowane pier?cienie wspania?e prezenty. Mo?na indywidualn? pier?cie? z ró?nych rzeczy. Spersonalizowane pary pier?cienie mog? zawiera? pierwsze inicja?y lub birthstones zarówno ludzi w pary. Albo, personalizowa? ten pier?cie? tylko dla niej – istnieje wiele mo?liwo?ci. Pier?cienie spersonalizowane z birthstone s? ?wietne, wi?c s? inicja?y ring (pier?cie? indywidualn? z jej pierwszego pocz?tkowe) lub nazwa pier?cionki, pier?cionki z jej nazwiskiem. – Spersonalizowane naszyjniki i wisiorki. Spersonalizowane naszyjniki s? bardzo popularne; naszyjniki spersonalizowane z imienia osoby nosz?cej niegdy? wszystkie w?ciek?o?? kilka lat temu, a nadal s? do?? popularne. Istnieje wiele ró?nych personalizacje do wyboru.Mo?na wybra? nazwy maj? by? napisane w regularnych liter lub liter scenariusz, a mo?e wybra? birthstone nale?y doliczy? do naszyjnika. Spersonalizowane naszyjniki i wisiorki s? w wielu ró?nych spojrze? i poj??. Spójrz na kilka ró?nych i wybra? ten, który odzwierciedla styl kobiety, któr? kochasz. – Spersonalizowane bransoletki s? równie? bardzo popularne, a jest ich wiele do wyboru. Niektóre bransoletki s? indywidualn? z nazwy odbiorcy. Inne mog? by? personalizowane z oboma swoimi nazwami. Jeszcze inni mog? mie? jej birthstone lub kilka jej birthstones na to, co czyni go jednym z bransoletki naturze tylko dla niej. Nast?pnym razem, gdy szukasz na romantyczny prezent dla ukochanej osoby, uzyska? jej spersonalizowan? bi?uteri?. B?dziesz zadowolony ty zrobi? – ona b?dzie love it!

Diamenty sztuczna – Co o mi?o?ci Faux diament bi?uteria?

Affordable: Gdy kto? odkryje imitacji diamentów, trudno sobie wyobrazi?, dlaczego nie chcia?by wieczn? elegancj?, oszcz?dzaj?c tysi?ce czy dziesi?tki tysi?cy dolarów w procesie, bankowo?? ró?nic?. Faktem jest, ?e mi?o?nicy bi?uterii nie dzia?aj? na cele charytatywne przy zakupie bi?uterii diamentowej, staraj?c si?, aby jubilerski zaminowane dealerów diamentowych i kartel diament bogatszy ni? oni ju? s?. Nie sposób odró?ni? go?ym okiem: Naukowcy syntetyzowane i stworzy? alternatyw? diamentu, które s? tak pozornie blisko wydobywanych diamentów ?e nawet certyfikowane gemologists wymagaj? urz?dzenia do bada? naukowych, aby odró?ni?. Prze?omowe post?py poczyni?y najnowsze diamenty faux ?ci?le na?ladowa? w?a?ciwo?ci wydobywanych diamentów. Tn? szk?a, za?amuj? ?wiat?o w doskona?ych hearts-and-strza?ki, a oni maj? superlatyw ogie? i blask. W rzeczywisto?ci, w prawie wszystkich mierzalnych wariantów one odpowiadaj? lub przewy?szaj? wydobywanych diamentów. Brak gimnastyka cenowe: Powszechn? praktyk? w handlu detalicznym wydobywa bi?uterii diamentowej jest u?ycie cen fantomowych, a nast?pnie pokaza? imponuj?ce rabaty staraj?c si? przyci?gn?? nabywców. Praktyka ta nazywa phantom cen. Z laboratorium stworzone diamenty to oszustwo nie jest mo?liwe, poniewa? ceny s? niskie, aby rozpocz??, nie pozostawiaj?c miejsca na u?ywanie phantom cen. Nie ma powodu, aby stale nadzorowa? swój syntetyczny diament bi?uteria: Czy ty zawsze chc? si? martwi?, ?e utracisz drogich bi?uterii, uszkadzaj? je lub zleca ich kradzie?y? Chcesz czu? si? zmuszony kupi? bezpieczny dom? Podczas podró?y, chcesz by? obarczone cz?sto my?li si? o bezpiecze?stwo swojej bi?uterii? Z imitacji diamentów wszystkie te problemy znikn?. Nie ma potrzeby kupowania ubezpieczenia: W krótkim czasie, co chcesz p?aci? dodatkowych sk?adek do ubezpieczenia tylko kilka sztuk wydobywanego bi?uterii diamentowej, mo?na wype?ni? pole bi?uteria z syntetycznych diamentów. Ale to nie jest najgorsze. Ubezpieczenia to ci?g?y wydatek nieko?cz?ca. Nie jest tajemnic?, wydobywa diamentowe brudnych sztuczek i oszustw: Wszystkie wydobywa diamenty maj? wady, znamiona, a ró?ni? si? jako?ci?. Te realia s? po?ywk? dla bufetowej wydobywa oszustwa diamentowego, ?e represjonuje i pozbawia konsumentów. Od klasy wstawianie do wiercenia laserowego nape?nieniem z?amania, wydobywa przemys? diamentowy jest zalany w nieuczciwych praktykach handlowych. diamenty Lab tworzone s? jednolite, bez skazy, i wycenione tak nisko oszu?ci po prostu nie istniej?. Nie wspieranie kartelu diamentowego: Wszystko zaczyna si? na górze z kartelu diamentowego De Beers, co sta?oby w konflikt z federalnych przepisów antymonopolowych, je?li z siedzib? w Stanach Zjednoczonych.Diamenty s? naprawd? tanie w produkcji i b?dzie ni?szy w cenie, gdyby nie by?o dla globalnego kartelu.Jej celem jest utrzymanie silnej pozycji monopolisty, cel, któremu uda?o si? osi?gn?? przez dziesi?ciolecia. W kontrolowaniu wydobywany rynku diamentów De Beers wykorzysta?a stosunkowo prosty pomys?: umie?ci? Stranglehold na produkcj?, przytrzymaj inwentaryzacji i ograniczy? dystrybucj?, utrzymuj?c ceny stratosferze, a co z brylantem alternatywn? Obr?czki popularnym wyborem. Co sprawia, ?e De Beers tak wyj?tkowe jest jego wykonanie. W ci?gu ostatnich 60 lat kartel uczyni? dla diamentów wydobywa co?, co wymyka producentów ropy OPEC, a nawet baronów kokainy kartelu Medellin. De Beers ma mi??ni i nerwów narzuci? swój porz?dek na rynku i zbudowa? dominuj? Juggernaut konsorcjum. Brak pracy “Slave” lub dziecko stosowa?: Diamentowe operacje górnicze s? roi si? od przera?aj?cych warunkach i maj? d?ug? histori? nieludzkich praktyk upokarzaj?ce. niewolnictwo d?ug i praca dzieci jest powszechne w operacjach ci?cia diamentu w Indiach, gdzie wi?kszo?? diamentów na ?wiecie s? ci?te i szlifowane. Brak kamienie Conflict: Nie jest tajemnic?, ?e od pocz?tku wspó?czesnego przemys?u diamentowego wydobywano w 1800 roku do dzisiaj, ?e wydobywa si? diamenty s? wykorzystywane do wspierania wojen regionalnych, pomoc funduszu morderstwa na wielk? skal?, a tak?e przyczynia? si? do ludobójstwa. Imitacje diamenty s? tworzone w laboratorium przez techników na racjonalnie niskim kosztem, a zatem nie mo?e by? ewentualnie u?ywany jako waluta dla ludzkiego nieszcz??cia. Presti?: O ile nie ma presti? przep?acania, istnieje ogromny presti? w zwi?kszaniu istniej?c? szaf? z pi?knym m??czyzn? wykonanych diamentów na bud?et. Mo?na wyposa?y? i glamorize do syta, z u?miechem na twarzy, pokazuj?c, ?e jeste? osob? o wzro?cie na ka?d? okazj? lub zdarzenia.

Bi?uteria staje si? klasykiem

Bi?uterii to doskona?y sposób, aby uaktualni? i wyposa?y? w modzie w tym sezonie. “Oczko, Edwardian sukienki inspirowane bluzki i bia?e ubrania, wszystkie gor?ce trendy w tym sezonie, stanowi? idealne t?o dla bi?uterii”, mówi Helena Krodel, rzecznik Jewelry Information Center.Niezale?nie od stylu i bud?etu, nie jest kawa?ek duszy-innowacyjnego lub g?oszenie bi?uterii idealnie pasuje. Marvelous Medaliony Medaliony b?dzie na pocz?tku listy nabywców produktów. Poszukaj wersji z motywami ro?linnymi, skomplikowanych rze?b, pracy filigran lub osobistych rycin. medaliony wielka skal? powi?za? równie? z d?ugimi, grubymi naszyjniki ?a?cuchu ogniwem z?ota, platyny lub srebra. Wi?cej w?t?a medaliony wygl?daj? ?wie?o zawieszone z jaskrawo kolorowe naszyjniki Gemstone, ?a?cuchy zestaw z diamentami, “Diamonds od stoczni” lub nici pere? à la Chanel. Jeden, dwa, trzy to Charm Amulety s? z powrotem. Kobiety mog? wybra? s?odkie subtelne drobiazgi w zast?pstwie bransoletki przepe?niony serc i gwiazd. Nowe style zawieraj? male?kie skarby zwisa?y z kolczyków obr?czy; Uroki skupione na szczycie pier?cieniami; stacjonuj?ce naszyjniki urok niedopasowanych wdzi?ków; i bardzo d?ugie naszyjniki chain-link z jednym, dwoma lub trzema wdzi?ków, które wchodz? g??boko w dekolt. Kolczyk Extravaganza Rozleg?a gama wa?nych kolczyki zdobi? czerwony dywan w tym sezonie. Na wiosn?, ewolucja kolczyk zatoczy?a ko?o wyposa?ony ?yrandole, d?ugie linears, krople “, gwintownice” oraz wersje do uszu-przytulanie.Mimo wszystkich tych zmian b?dzie mia?a miejsce po?ród mody w tym sezonie, najnowszy styl na granicy ucha jest zdobiona obr?cz z uroków. Chwy? za Pier?cienia Fascynacja pier?cienie koktajl trwa, koncentruj?c si? na cabochon-cut lub pozornie nieobrobionych kamieni szlachetnych. Projektanci u?ywaj? kamieni zabytkowe prognozuj?ce lub organiczne, ró?y-ci?cia diamentów (lub kamieni szlachetnych) oraz crystallike formacje.Inne tradycyjne style nadal wygl?daj? wspania?e, gdy s? one wyposa?one bogato nasycone kamieni szlachetnych i specjalnych technik metalsmithing.Równie? szuka? kolorowych kamieni w kolorze ró?owym i zielonym oraz ró?owym szafirem, ró?owy i zielony turmalin, oliwin i Tsavorite (zielony granat). Off mankietu W cieplejsze dni, r?kawy zostanie przyci?te, a skóra jest nara?ona, pokój wyjazdem do mankietów by? u?o?one rami?. Niektóre style wyró?niaj?cych m.in. bransoletki, które nara?aj? troch? skóry; korzystania z materia?ów organicznych, takich jak drewno, macica per?owa, muszli i kamienia ksi??ycowego; maj? silne szczegó?y, takie jak kó?ka w z?ocie; wyposa?one kobiece rze?by kwiatowe; lub korzysta? ze specjalnych materia?ów, takich jak platyna i diamenty, które s? idealne do glitzy okazjach. 18-karatowego z?ota ?ó?to potrójne medalion naszyjnik Allyre Komplet bi?uterii z diamentami

Indyjska bi?uteria

Pierwszym krokiem w tworzeniu pi?kny zwyczaj klejnot tworzy ekscytuj?cy design. Thomas Edison powiedzia?, ?e Wynalazek jest 1% inspiracji i 99% potu.Je?li chodzi o specjalnie zaprojektowanej bi?uterii, numery s? odwrócone – Projektuj?c pi?kn?, indywidualn? klejnot jest 99% kreatywno?? i zabawy, a mo?e 1% si?y roboczej. Wi?kszo?? klejnoty niestandardowe zaprojektowane na wyj?tkow? osob? lub wydarzenie: w ten sposób, projekt klejnot powinien mie? szczególne znaczenie zarówno twórcy i u?ytkownika.Istnieje wiele sposobów na dodanie “osobiste dodatki” do niestandardowych klejnotu. Oto kilka pomys?ów: Broszki i wisiorki dawna gabloty na miniaturowe portrety bliskich i specjalnych miejscach. czasami portrety malowane s? w widocznym miejscu, emaliowane lub wyryte powierzchni klejnotu; innym razem s? one ukryte w tajemnicy przedzia?! Albo, jak w ubieg?ym stuleciu styl znany jako “Akrostych bi?uterii” by?a popularna. W Akrostych bi?uterii wyra?enie lub nazwa “wypisanym” za pomoc? pierwszych liter nazwy kamieni szlachetnych.Na przyk?ad, pier?cie? zestaw z czterech kamieni – jadeit, uwarowit granat, diament i Iolite – wi?za?oby tajny komunikat “Judi”. Wreszcie, specjalnie zaprojektowane klejnotem mog? by? personalizowane przez wprowadzenie specjalnego ozdobne, kolor lub motyw, który ma specjalne co oznacza dla u?ytkownika.Cz?sto najprostsza konstrukcja niesie najg??bszy sens. Podczas projektowania niestandardowego klejnot, istniej? trzy wa?ne wskazówki nale?y przestrzega?: 1.Pozwól sobie i jubiler wystarczaj?co du?o czasu, aby stworzy? klejnot, który b?dzie naprawd? wyj?tkowy i trwa?ego pi?kna.niestandardowy klejnot, którego konstrukcja jest rzucili lub zagro?ona b?dzie cz?sto wygl?daj? niewygodne i niekompletne.(Ed note -. Je?li planujesz utworzy? Specjalny klejnot dla ?wi?t Bo?ego Narodzenia, nale?y rozpocz?? proces projektowania na pocz?tku listopada). 2.Rzuci? szerok? sie?, szukaj?c pomys?ów projektowych.Mo?liwe ?ród?a inspiracji to antyczne i staro?ytnych klejnotów klejnotów z innych kultur i wspó?czesnych wzorów bi?uterii.Klip reklamy czasopism Katalog ofert i pomys?ów projektowych mo?e chcesz uwzgl?dnienie w swoim klejnotem. 3. Praca z projektanta, który pomo?e Ci wzmocni? i zinterpretowa? swoje pomys?y. Projekt powinien by? zestawienie osobisty upodobania i styl ?ycia.B?d? ostro?ny w “projektant”, który “wie dok?adnie, co trzeba” lub pracuje z katalogu oklepane projekty komercyjne. Na Bijoux nadzwyczajny, nasi projektanci i gemologists s? dost?pne, aby pomóc Ci zaprojektowa? klejnot trwa?e pi?kno i warto??. B?dziemy pracowa? z wami t?umaczy? swoje pomys?y i uczucia w prawdziwie unikalnego klejnotu inspirowane osobistymi znacze?.